PREINSCRIPCIÓ: del 23 de març al 4 d'abril de 2017.
La preinscripció pot fer-se a l'escola que vulgueu inscriure el vostre fill/a en primera opció, o també a l'Ajuntament de Lleida (OME- Oficina Municipal d'Educació). Per més informació podeu consultar l'enllaç de la Generalitat de Catalunya o de l'Ajuntament de Lleida.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL PORTAR EN FER LA PREINSCRIPCIÓ
  • Sol·licitud degudament complimentada.
  • Fotocòpia del DNI o NIE de l’alumne i dels pares.
  • Fotocòpia del llibre de família (primer full, pares i nen/a).
  • Fotocòpia del carnet de família nombrosa.
  • Fotocòpia del carnet de família monoparental.
  • Fotocòpia de la targeta sanitària del/de la nen/a.
  • Fotocòpia del carnet de les vacunacions.
  • Certificat o volant de convivència ajuntament (proximitat).
  • Dues fotografies de mida carnet.
MATRÍCULA: del 12 al 16 de juny de 2017.
La matrícula pot fer-se a l'escola que vulgueu inscriure el vostre fill/a en primera opció, o també a l'Ajuntament de Lleida (OME- Oficina Municipal d'Educació). Per més informació podeu consultar l'enllaç de la Generalitat de Catalunya o de l'Ajuntament de Lleida.