PREINSCRIPCIÓ: La preinscripció per al curs 2018-19, començarà després de les vacances de Setmana Santa. Encara no es té data concreta de l'inici del procés, però ens han avançat que serà entre el 13 i el 24 d'abril. La resolució corresponent ha de sortir publicada un mes abans, a partir del 5 o 6 de març de 2018.
La preinscripció tant a INF, PRI i ESO, cal  fer-se a l'Edifici -Escola, a l' Avinguda Sant Pere, 54 o també a l'Ajuntament de Lleida (OME- Oficina Municipal d'Educació, Bisbe Torres, 2). Per més informació podeu consultar l'enllaç de la Generalitat de Catalunya o de l'Ajuntament de Lleida o aquesta pàgina web.DOCUMENTACIÓ QUE CAL PORTAR EN FER LA PREINSCRIPCIÓ

 • La sol·licitud de preinscripció, que us facilitaran gratuïtament a qualsevol centre docent o a les oficines de l’ajuntament. Cal presentar una única sol·licitud per a cada tipus d’ensenyament, al centre demanat en primer lloc, a les Oficines Municipals d’Escolarització o a les Oficines d’Informació Escolar.
 • Original i fotocòpia del llibre de família o documents relatius a la filiació.
 • Original i fotocòpia del DNI, passaport o altres documents d’identitat del pare, la mare o el tutor o la tutora.
 • Original i fotocòpia del DNI, passaport o altres documents d’identitat de l’alumne/a, si té més de 14 anys.
 • Fotocòpia del carnet de les vacunacions
 • Dues fotografies de mida carnet
 • Fotocòpia de la targeta sanitària del/de la nen/aDOCUMENTACIÓ QUE CAL PORTAR DEPENENT DEL QUE S'AL·LEGUI 

 • Documentació acreditativa del lloc de treball, si aquest és el que s’al·lega a efectes de proximitat.
 • Documentació acreditativa del domicili familiar que, si no és el que consta al DNI de la persona sol·licitant, consistirà en la certificació o volant municipal de convivència de l’alumne/a, on hi ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant, i el resguard de renovació del DNI per canvi de domicili. En el moment de formalitzar la matrícula cal presentar el DNI renovat amb la nova adreça.
 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent, si s'al·lega aquesta condició.
 • Documentació acreditativa de les circumstàncies econòmiques, si s’al·leguen a efectes de barem. (Beneficiari/ària de la prestació econòmica de renda mínima d’inserció).
 • Original i fotocòpia del certificat o targeta de discapacitat expedit pel Departament de Benestar i Família, si s’al·lega aquesta circumstància.
 • Certificat mèdic oficial que acrediti, textualment, que l’alumne/a pateix una malaltia crònica que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic i que exigeixi una dieta complexa que condiciona de manera determinant el seu estat de salut.


Els originals de la documentació es retornaran un cop contrastats amb les còpies presentades.

MATRÍCULA: Pendent de confirmació.
Descarregar infografia Preinscripció 
Descarregar nota Preinscripció