ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida

Previsió de calendari per a la presentació de sol·licituds de preinscripció

 • Educació infantil de segon cicle, educació primària i educació secundària obligatòria: del 29 de març al 9 d’abril de 2019
 • Batxillerat: primera quinzena de maig de 2019
 • Formació professional, i arts plàstiques i disseny: segona quinzena de maig de 2019

En aquest enllaç podreu accedir al la web oficial del Departament d'Educació on properament podreu trobar tota la informació:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/informacio-general/DOCUMENTACIÓ QUE CAL PORTAR EN FER LA PREINSCRIPCIÓ

 • La sol·licitud de preinscripció, que us facilitaran gratuïtament a qualsevol centre docent o a les oficines de l’ajuntament. Cal presentar una única sol·licitud per a cada tipus d’ensenyament, al centre demanat en primer lloc, a les Oficines Municipals d’Escolarització o a les Oficines d’Informació Escolar.
 • Original i fotocòpia del llibre de família o documents relatius a la filiació.
 • Original i fotocòpia del DNI, passaport o altres documents d’identitat del pare, la mare o el tutor o la tutora.
 • Original i fotocòpia del DNI, passaport o altres documents d’identitat de l’alumne/a, si té més de 14 anys.
 • Fotocòpia del carnet de les vacunacions
 • Dues fotografies de mida carnet
 • Fotocòpia de la targeta sanitària del/de la nen/aDOCUMENTACIÓ QUE CAL PORTAR DEPENENT DEL QUE S'AL·LEGUI 

 • Documentació acreditativa del lloc de treball, si aquest és el que s’al·lega a efectes de proximitat.
 • Documentació acreditativa del domicili familiar que, si no és el que consta al DNI de la persona sol·licitant, consistirà en la certificació o volant municipal de convivència de l’alumne/a, on hi ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant, i el resguard de renovació del DNI per canvi de domicili. En el moment de formalitzar la matrícula cal presentar el DNI renovat amb la nova adreça.
 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent, si s'al·lega aquesta condició.
 • Documentació acreditativa de les circumstàncies econòmiques, si s’al·leguen a efectes de barem. (Beneficiari/ària de la prestació econòmica de renda mínima d’inserció).
 • Original i fotocòpia del certificat o targeta de discapacitat expedit pel Departament de Benestar i Família, si s’al·lega aquesta circumstància.
 • Certificat mèdic oficial que acrediti, textualment, que l’alumne/a pateix una malaltia crònica que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic i que exigeixi una dieta complexa que condiciona de manera determinant el seu estat de salut.


Els originals de la documentació es retornaran un cop contrastats amb les còpies presentades.

MATRÍCULA: Pendent de confirmació.
Descarregar infografia Preinscripció 
Descarregar nota Preinscripció