ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida
PREINSCRIPCIÓ: La preinscripció per al curs 2018-19, començarà després de les vacances de Setmana Santa. Encara no es té data concreta de l'inici del procés, però ens han avançat que serà entre el 13 i el 24 d'abril. La resolució corresponent ha de sortir publicada un mes abans, a partir del 5 o 6 de març de 2018.
La preinscripció tant a INF, PRI i ESO, cal  fer-se a l'Edifici -Escola, a l' Avinguda Sant Pere, 54 o també a l'Ajuntament de Lleida (OME- Oficina Municipal d'Educació, Bisbe Torres, 2). Per més informació podeu consultar l'enllaç de la Generalitat de Catalunya o de l'Ajuntament de Lleida o aquesta pàgina web.DOCUMENTACIÓ QUE CAL PORTAR EN FER LA PREINSCRIPCIÓ

 • La sol·licitud de preinscripció, que us facilitaran gratuïtament a qualsevol centre docent o a les oficines de l’ajuntament. Cal presentar una única sol·licitud per a cada tipus d’ensenyament, al centre demanat en primer lloc, a les Oficines Municipals d’Escolarització o a les Oficines d’Informació Escolar.
 • Original i fotocòpia del llibre de família o documents relatius a la filiació.
 • Original i fotocòpia del DNI, passaport o altres documents d’identitat del pare, la mare o el tutor o la tutora.
 • Original i fotocòpia del DNI, passaport o altres documents d’identitat de l’alumne/a, si té més de 14 anys.
 • Fotocòpia del carnet de les vacunacions
 • Dues fotografies de mida carnet
 • Fotocòpia de la targeta sanitària del/de la nen/aDOCUMENTACIÓ QUE CAL PORTAR DEPENENT DEL QUE S'AL·LEGUI 

 • Documentació acreditativa del lloc de treball, si aquest és el que s’al·lega a efectes de proximitat.
 • Documentació acreditativa del domicili familiar que, si no és el que consta al DNI de la persona sol·licitant, consistirà en la certificació o volant municipal de convivència de l’alumne/a, on hi ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant, i el resguard de renovació del DNI per canvi de domicili. En el moment de formalitzar la matrícula cal presentar el DNI renovat amb la nova adreça.
 • Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent, si s'al·lega aquesta condició.
 • Documentació acreditativa de les circumstàncies econòmiques, si s’al·leguen a efectes de barem. (Beneficiari/ària de la prestació econòmica de renda mínima d’inserció).
 • Original i fotocòpia del certificat o targeta de discapacitat expedit pel Departament de Benestar i Família, si s’al·lega aquesta circumstància.
 • Certificat mèdic oficial que acrediti, textualment, que l’alumne/a pateix una malaltia crònica que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic i que exigeixi una dieta complexa que condiciona de manera determinant el seu estat de salut.


Els originals de la documentació es retornaran un cop contrastats amb les còpies presentades.

MATRÍCULA: Pendent de confirmació.
Descarregar infografia Preinscripció 
Descarregar nota Preinscripció