Maite Torrelles Abad: DIRECTORA DE L'INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT, especialista en Pedagogia Terapèutica i Educació Infantil i 12 cursos d'experiència en la direcció de centre.

Equip Directiu


Directora  Cap d'Estudis  Secretària  Inspectora
Maite Torrelles Abad Pere Picoy Serra
Teresa Alcaine Insa
Sonia López Galindo Montserrat Lluís

Total alumnes infantil: 66

P3: SOL
22 alumnes 
Mar Vidal
P4: LLUNA
21 alumnes 
Júlia Guiu
P5: ESTRELLES 
23 alumnes
Trinitat Serrano
Mestres adscrits
INF
Joana Piqué
Ana Muñoz
Mercè Duaigües (TEI)
Mari rosa Codina
Coordinació Joana Valero


Equip educació infantil

Cicle Inicial
 
1r A
20 alumnes 
Roser Serra
1r B
19 alumnes
Total 1r: 39 alumnes
Mireia Castellví
Alba Roda
2n 
27 alumnes
Diana Carrion
(Substitueix Meritxell Bañeres)
Mestres
adscrits CI
Aida Carrera
Estefania Pua (AEE)
Luismi Cor
Rosina Sert
Juan de Miguel 
Coordinació Roser Serra

Total alumnes 1r: 39 | Total alumnes 2n: 27


Cicle Mitjà  
3r A
17 alumnes
Maria José Rivera
3r B
17 alumnes
Elisabeth Noguero
(substitueix Práxedef Miranda)
4t A
15 alumnes
Elena Martí
4t B
15 alumnes
Marta Carbonell
Noleia Santaeularia
Mestres
adscrits CM
Teresa Alcaine
Carles Estada
Maria Pascuet
Montse Martín
Coordinació Marta Carbonell
Cicle Superior  
5èA
17 alumnes
Jazmyna Martínez
5èB
16 alumnes
Julian Comenge
6èA
15 alumnes
Cecília Molins
6èB
17 alumnes
Agustí Tremosa
Mestres
adscrits CS
Sónia López
Antoni Barbosa
Àngel Ibaceta
Juan Antonio Biaza (substitueix Alba Bosch)
Coordinació Cecíla Molins

Total 3r:  34 alumnes | Total 4t: 30 alumnes | Total 5è: 33 alumnes | Total 6è: 32 alumnes


Equip Cicle Inicial

Equip Cicle Mitjà

Equip Cicle Superior

Educació Física Antoni Barbosa 
Luis Miguel Cor 
Núria Codina (psicomotricitat)
 Educació Musical  Aida Carrera
 Llengua Estrangera (anglès) Angel Ibaceta
Ana Muñoz 
 Educació Especial  Rosina Sert
 Maite Torrelles
Alba Bosch
 Religió Catòlica  Montse Martín
Educació en valors socials i cívics
(Alternativa a la religió) 
 Tutors/es
Practicants UDL Tutor/ES 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Equip assessorament pedagògic

Comisió d'Atenció a la Diversitat (CAD) X / 12: 30h - 13: 30h (en funció de les necessitats)

Directora - Cap d'estudis - Serveis educatius TIS - EAP - MEE - Tutores / as

Comissió Festes Escolars (Dill 12:30 a 13:30)

Coordinadores cicle

Comisió Grup Impulsor Formació ILEC (Gust per llegir, estratègies per a la comprensió lectora) Dimecres de 13:30 - 14: 30h

Coordinadores y coord. ILEC-Lingüística - Teresa Guardiola Grup Impulsor - 2 ILEC


Coordinacions Dia/Hora
Reunió cicle
Mestre/A  
Coord. d’E. Infantil INF Dijous
12:45 a 13:30h
Joana Valero
REUNIÓ DE
COORDINADORS/ES
i Cap d’Estudis

Dilluns
12:30h-13:30h
Coord. C. Inicial
CI Dimecres
12:45 a 13:30h
Roser Serra  
Coord. C. Mitjà
CM Dilluns 
15:30 a 16:15h
Marta Carbonell  
Coord. C. Superior CS Dimecres
10:00 a 11h
Cecília Molins  
Cap d’Estudis
Pere Picoy
Dijous 12:00h a 13:00h

Teresa Alcaine
Dimecres 9:00h a 10:00h

Pere Picoy
Teresa Alcaine
 
Coord. Informàtica-TIC Dilluns
9:00h a 10:00h
Luis Miguel Cor  
Coord. Lingüístic -
LIC - Llengua i Cohesió social.
Dimecres
11:00h a 12:00h
Gemma Salvia  
Coord. Activitats esportives IMAE, PCEE. Dilluns
9:00h a 10:00h
Luis Miguel Cor   
Coord. RL - Riscos Laborals Divendres
13:00h a 14:00h
Josep Maria Perelló  
Coord. Biblioteca
(prèstec de llibres)
------ Ma. José Díaz
(mestra jubilada que col·labora
amb l’escola)
 
Coordinació d'altres Coordinació eTwinning
11:00h a 12:00h
Gemma Salvia