INSTITUT ESCOLA TORRE QUERALT Educació Lleida Lleida

Utilitzarà mètodes o estratègies educatives que afecten a tots els àmbits de l’Ensenyament: des de l’objectiu de l’adquisició de les competències bàsiques d’aprenentatge, passant pels sistemes d’avaluació i l’organització del centre.

Agafarà un model que asseguri i serveixi per millorar els resultats de l’alumnat amb més necessitats.

Innovarà com a estratègies d’equitat mitjançant l’aportació de recursos raonables, que estiguin a l’abast de tothom i que ajudin a resoldre problemes i a la vegada que generi coneixements des de la mateixa pràctica o activitat significativa de l’alumne.

L’escola TORRE QUERALT està qualificada de màxima complexitat, per les especials connotacions, característiques i realitat sòcio-educativa i social dels alumnes matriculats. De titularitat pública de la Generalitat de Catalunya del Departament d’Ensenyament. Imparteix Educació Infantil i Educació Primària, de dues línies des d’aquest curs i amb dos i dues seus.

 Escola  catalana
 Escola  aconfessional  i  pluralista
 Escola  co-educadora  i  no  sexista
 Escola  solidària  i  tolerant
 Educació  integral
 Educació  socialitzadora
Escola  dialogant
 Ensenyament personalitzat i de qualitat
 Ensenyament  actiu  i  innovador
 Escola  oberta  a  la  participació
 Escola  democràtica
 Escola  respectuosa  amb  l’entorn  i 
compromesa  amb  el  medi  ambient      
 Visió  crítica
 Escola oberta a l’entorn

Entenem que l’aprenentatge contribueix al desenvolupament en la mesura en què  aprendre  no  és  copiar  o  reproduir  un  discurs  sobre  la  realitat.  Treballem partint de la concepció  constructivista, que entén l’aprenentatge com  la  capacitat d’elaborar  una  representació  personal  sobre  un  objecte  de  la  realitat.  És  un aprenentatge  significatiu  i  orientat  a  desenvolupar  les  competències  bàsiques generals que els han de permetre un desenvolupament personal global i una relació satisfactòria  amb  el  seu  entorn;  significatiu  perquè  parteix  de  les  experiències, interessos  i  coneixements  previs  que  tenen  els  infants.  Aprendre  a  avaluar  i  a modificar els propis esquemes de coneixement és un dels components essencials de l’aprendre  a  aprendre.  L’infant  n’és  el  protagonista,  el  qual  està  motivat  i  viu  el procés de manera significativa i funcional. L’ensenyament-aprenentatge és conjunt i compartit,  en  el  qual  els  alumnes,  gràcies  a  l’ajuda  d’algú  més  capacitat  del  seu entorn (adult o un igual), pot mostrar-se  progressivament competent i autònom en la  resolució  de  les  tasques,  en  l’ús  dels  conceptes  i  en  la  posada  en  pràctica  de certes actituds.

Activa

Que potenciï la iniciativa i la creativitat de l'alumne.

Personalitzada

Tenint en compte les necessitats de cada alumne.

Investigadora

Que permet a l'alumne a través de l'observació, l'experimentació i la reflexió, construir el seu propi aprenentatge.

Significativa

Que incorpori en les programacions didàctiques el coneixement del seu entorn més proper.

Globalitzadora

Que  desenvolupi  en  l’alumne  la  capacitat  d’aplicar  els aprenentatges en diverses situacions i contextos.