CAPACITATS

1-Aprendre a ser i actuar d'una manera cada vegada més autònoma

L’autoconeixement, la construcció i l’acceptació de la pròpia identitat, l’autoestima, l’educació de les emocions, el desenvolupament del pensament crític i d’hàbits responsables, etc., són aspectes essencials per aprendre a ser i actuar de manera més autònoma.

L’infant haurà de ser capaç de:

  • Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats.
  • Assolir progressivament seguretat efectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva d’ell mateix i dels altres.
  • Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes, per actuar amb seguretat i eficàcia.


  2-Aprendre a pensar i a comunicar 

Organitzar i exposar les pròpies vivències, cercar i gestionar informació provinent de diferents fonts, emprar diferents tipus de llenguatges, treballar de manera cooperativa,  avançar en la construcció del coneixement, etc.

L’infant haurà de ser capaç de:

  • Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques.
  • Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.


3-Aprendre a descobrir i tenir iniciativa 

Explorar, experimentar, formular preguntes i verificar hipòtesis, planificar i desenvolupar projectes i cercar alternatives esdevenen elements clau en els processos de formació de l’alumnat.

L’infant haurà de ser capaç de:

  • Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.
  • Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificar- ne els perills i aprendre a actuar-hi en conseqüència.


4-Aprendre a convuire i habitar el món 

La conscienciació de la pertinença social, el respecte per la diversitat, el desenvolupament d’habilitats socials, el treball en equip, l’empatia vers els altres, la gestió positiva dels conflictes, etc., afavoreixen la cohesió social i la formació de persones compromeses i solidàries.

L’infant haurà de ser capaç de:

  • Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica de conflictes.
  • Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.